____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Prace nad Informacją Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015

 

W Sejmie trwają prace nad przyjęciem rządowej Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015r.Obowiązek monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce i przygotowania przez Radę Ministrów corocznej Informacji  w tym zakresie wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych ( Dz.U.poz.170). Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów, jest kompleksowym opracowaniem opisującym sytuację demograficzną, ekonomiczną, zdrowotną osób starszych, ich aktywność, wykształcenie, sytuację rodzinną i społeczną. Zawiera też wnioski i rekomendacje.  

Druk sejmowy 1102
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E05B7B2CF60D006DC125807D0037D118/%24File/1102.pdf

Komisje: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny obradujące w dniu 7 lutego 201 r. pod przewodnictwem poseł Małgorzaty Zwiercan (WiS), przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej, rozpatrzyły  informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Przebieg dyskusji jest dostępny na stronie:

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/E7E3CDB8656135A3C12580C8004BB5EE/%24File/0151808.pd

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się 15 lutego br. debata pt. „Sytuacja osób starszych w Polsce”, w której udział wzięli m.in. Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Pani Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Gertruda Uścińska - Prezes ZUS, Pani Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski, Pan Dominik Rozkrut - prezes GUS, Pani Mirosława Grabowska - dyrektor CBOS, Pani Józefina Hrynkiewicz - przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej, Pani Małgorzata Zwiercan - przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Pan Kornel Morawiecki - Poseł na Sejm RP, Marszałek Senior i in.

Więcej na stronie:
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/196