_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Zmiany demograficzne w Europie – zielona księga w sprawie starzenia się społeczeństwa - WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

Komisja Europejska przedstawiła "ZIELONĄ KSIĘGĘ W SPRAWIE STARZENIA SIĘ. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami", której celem jest zapoczątkowanie szeroko zakrojonej debaty politycznej na temat starzenia się społeczeństwa, aby omówić różne rozwiązania w zakresie przewidywania wyzwań i możliwości, jakie niesie ono ze sobą, i reagowania na nie, w szczególności biorąc pod uwagę Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz inicjatywę ONZ „Dekada starzenia się w dobrym zdrowiu”.

 

Radzenie sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa należy w dużej mierze do kompetencji państw członkowskich, natomiast UE jest właściwym podmiotem do określenia kluczowych kwestii i tendencji oraz wspierania działań w zakresie starzenia się społeczeństwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Może ona pomóc państwom członkowskim i regionom w opracowywaniu ich własnych, odpowiednio dostosowanych odpowiedzi politycznych na starzenie się. 

 

Komisja Europejska uznała kwestię demografii jako priorytetową w programie politycznym UE. W czerwcu 2020 r. przedstawiła sprawozdanie, w którym przedstawiła najważniejsze fakty dotyczące zmian demograficznych i ich możliwych skutków. Zielona księga jest pierwszym efektem tego sprawozdania i stanowi wezwanie do wszczęcia debaty na temat jednej z decydujących przemian demograficznych w Europie. 

 

KONSULTACJE PUBLICZNE

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat sposobów przewidywania wyzwań i możliwości związanych ze starzeniem się społeczeństw w UE oraz reagowania na te wyzwania i możliwości, aby pomóc w przygotowaniu możliwych strategii politycznych. W zielonej księdze przyjęto podejście uwzględniające cykl życiowy, podkreślając w ten sposób, że starzenie się dotyczy wszystkich grup wiekowych i pokoleń.

Konsultacje trwają do 21 kwietnia 2021 r. Jak wziąć udział w konsultacjach? - kliknij TUTAJ.

 

Aby przejść do dokumentu "ZIELONA KSIĘGA W SPRAWIE STARZENIA SIĘ. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami" kliknij TUTAJ. 

Osoby starsze – samostanowienie i samoorganizacja

Publikacja (booklet) pt. "Osoby starsze – samostanowienie i samoorganizacja" została sporządzona w ramach projektu „Polsko-niemiecki cykl se­minariów jako wkład do rozwoju aktywno­ści seniorów i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech” we współpracy EUROSOZIAL Parytetowego Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej z Biurem Międzynarodowej Polityki Senioralnej Fede­ralnej Wspólnoty Roboczej Organizacji Senio­ralnych BAGSO. Booklet został sfinansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Rodzi­ny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży BMFSFJ.

Starzenie się populacji to problem uniwer­salny, generowany przez spadek dzietno­ści oraz przez wzrost przeciętnego trwania życia. W 2019 roku 20% ludności Unii Euro­pejskiej było w wieku powyżej 65 lat. Coraz więcej osób starszych chce angażować się społecznie, wolontarystycznie, zakładać stowarzyszenia, uczyć się języków, poznawać nowe hobby, a przede wszystkim decydo­wać o sobie i wpływać na decyzje polityczne dotyczące ich przyszłości.

W publikacji autorzy prezentują możliwości i przykłady samoorganizacji, samostanowie­nia oraz dostosowanie rynku usług na rzecz seniorów do zmieniających się potrzeb. In­tencją bookletu jest dostarczenie informacji potrzebnych we współpracy transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności środowisk senioralnych.

 

Miłej lektury!

Izabela Czuba

Kierownik Projektu

 

Stanowisko Federalnej Wspólnoty Roboczej Organizacji Senioralnych BAGSO

„Najwyższy czas! Poprawa warunków życia seniorów” to dokument, w którym Federalna Wspólnota Robocza Organizacji Seniorów BAGSO prezentuje doświadczenia zgromadzone w czasie trwającej od marca 2020 r. pandemii.

BAGSO jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje seniorów działające w Niemczech - zrzesza się w nim około 120 stowarzyszeń i klubów, które razem reprezentują kilka milionów osób starszych. Warto zatem zapoznać się z ich przemyśleniami i wnioskami formułowanymi w związku z trwającym stanem epidemii w kontekście sytuacji osób starszych.

Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji - debata online

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i zespołem Centralnego Domu Technologii organizuje kolejną debatę z serii Srebrnych Debat pt. „Seniorzy w świecie cyfrowej rewolucji”. Debata online odbędzie się 3 marca 2021, godzina  12:00- 13:30 na platformie www.abcsenior.com.

Dostęp do debaty jest bezpłatny  i wymaga jedynie zapisania  się.

Aby obejrzeć debatę online na żywo trzeba się zarejestrować, klikając już teraz w poniższy link https://abcsenior.com/seniorzy-w-swiecie-cyfrowej-rewolucji/

 

Rejestracja zajmie mniej niż minutę. Po pomyślnej rejestracji na podany adres mailowy zostanie wysłany link, pod którym w środę (3 marca) o godzinie 12:00 będzie można uczestniczyć w debacie na żywo.  

Więcej informacji - TUTAJ.

Przypominamy o obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS składając formularz RUD. Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

plik wektorowy utworzone przez iconicbestiary - pl.freepik.com 

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: ZUS