_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Briefing prasowy „Solidarni z seniorami w pandemii”

Osoby starsze, nierzadko zmagające się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg choroby wywołanej koronawirusem.

 

Drodzy seniorzy, uważajcie na siebie. Gorąco apeluję, uważajmy na osoby starsze, dbajmy o naszych bliskich – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

Briefing prasowy - kliknij TUTAJ

Rekrutacja do rocznego projektu edukacyjnego „UTW dla społeczności”

Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu edukacyjnego „UTW dla społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane rozwijaniem wolontariatu swoich słuchaczy w ramach programu edukacyjnego. 

„UTW dla społeczności” to roczny cykl szkoleń i praktyk. Program edukacyjny obejmuje takie zagadnienia jak: diagnoza i planowanie działań społecznych,  pozyskiwanie partnerów działań, promocja,  elementy prawa w praktyce instytucji działających z wolontariuszami i UTW jako organizatora wolontariatu, budowanie wolontariatu, współpraca w zespole – role i komunikacja w grupie, integracja grupy, rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 

Cykl obejmuje: 

- 35 godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez doświadczonych trenerów,

- ponad 10 godzin indywidualnych konsultacji,  

- spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW,

- mikrogrant w wysokości 1800 zł na przeprowadzenie krótkiego projektu społecznego.

 

W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 10 uniwersytetów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 listopada 2020 roku. Realizacja projektu jest zaplanowana w okresie od listopada 2020 roku do października 2021 roku.

 

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie edukacyjnym „UTW dla społeczności”, wystarczy do 8 listopada 2020 r. wysłać formularz online (dostępny na stronie www.utwdlaspolecznosci.pl). Zaproszenie skierowane jest do wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku, które chcą rozwijać wolontariat w ramach swojego planu edukacyjnego i które nie brały jeszcze udziału w programie „UTW dla społeczności”. Więcej szczegółów, warunki udziału i regulamin programu można znaleźć na stronie projektu: www.utwdlaspolecznosci.pl.

 

Projekt edukacyjny „UTW dla społeczności” jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Dlaczego warto dołączyć do EPALE?

Platforma EPALE to pierw­sza ogól­no­eu­ro­pej­ska wie­lo­ję­zyczna plat­forma inter­ne­towa skie­ro­wana do spe­cja­li­stów z zakresu ucze­nia się doro­słych. Została uru­cho­miona 1 paździer­nika 2014 r. Korzy­stają z niej edu­ka­to­rzy, szko­le­niowcy, decy­denci, naukowcy oraz wolon­ta­riu­sze z obszaru ucze­nia się doro­słych.

 Jak zorganizować wolontariat senioralny lub zajęcia międzypokoleniowe?  Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji seniorów? Jak projektować angażujące zajęcia na przykład prozdrowotne lub artystyczne?  Jak motywować seniorów do udziału w zajęciach edukacyjnych? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź można znaleźć na Platformie EPALE. Jest to również miejsce z przykładami dobrych praktyk w obszarze edukacji osób w późnej dorosłości oraz wymiany doświadczeń. 

Szczególnie zachęcamy do udziału w V Forum Edukacji Dorosłych (23-27 listopada). Zapisy ruszą pod koniec października. Szczegóły będą dostępne na stronie:  https://epale.ec.europa.eu/pl