Narodowy Program Zdrowia dla Seniorów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
poniedziałek, 23 listopada 2015 10:16

Projekt rozporządzenia wprowadzającego Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016-2020 został przygotowany przez poprzedni rząd. Dokument musi jeszcze przejść etap konsultacji, jest aktem wykonawczym do ustawy o zdrowiu publicznym uchwalonej we wrześniu br. i podpisanej przez prezydenta 27 października.

Jak poprawić zdrowie starszych?
Czytamy w nim, że polityka senioralna prowadzona przez rząd i samorządy będzie ukierunkowana na jak najdłuższą aktywność społeczną, zawodową i rodzinną osób starszych. Działania podejmowane w tym obszarze objąć mają m.in. zbudowanie instrumentów promujących zachowania prozdrowotne w okresie wieku okołoemerytalnego w zakładach pracy, kształtowanie polityki społecznej i rodzinnej w sposób przyczyniający się do ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu czy zapobieganie e-wykluczeniu osób starszych.

Kolejnym obszarem działań będzie dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych. Zadania wymienione w tym obszarze to m.in.:
- wprowadzenie bilansu 60-latka;
- rozwój usług i ośrodków geriatrycznych oraz wprowadzenie elementów geriatrii do praktyki lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej;
- rozwijanie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dostosowanych do potrzeb osób starszych, niesamodzielnych.

Projekt Narodowego Programu Zdrowia zakłada również, że utrzymanie i poprawa zdrowia osób starszych ma być osiągnięta poprzez edukację, czyli m.in. poprzez edukację kadr w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej, ukierunkowaną głównie na podniesienie wiedzy i umiejętności lekarzy i pielęgniarek; rozwój poradnictwa dietetycznego adresowanego do seniorów oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym.

Główne zadania
Oprócz utrzymania i poprawy zdrowia osób starszych (cel operacyjny piąty) z finansowaniem do 15 mln zł rocznie, Narodowy Program Zdrowia przewiduje realizację jeszcze czterech celów operacyjnych:

1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa - Narodowy Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości - cel operacyjny pierwszy, na który przewidziano 40 mln zł rocznie;
2. Ograniczenie rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie uzależnieniom behawioralnym - Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami - cel operacyjny drugi, z finansowaniem na poziomie 35 mln zł rocznie;
3. Poprawa dobrostanu psychicznego - cel operacyjny trzeci, na który będziemy wydawać 30 mln zł rocznie;
4. Ograniczenie narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka - cel operacyjny czwarty, z budżetem w wysokości 20 mln zł w skali roku.

Projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego 16 listopada br.

źródło: www.rynekseniora.pl

 
Kraje przyjazne Seniorom PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
piątek, 13 listopada 2015 08:21

Aktywne i zdrowie starzenie możliwe jest na Pomorzu i Mazowieckiem, wynika z analiz aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym prowadzonym przez resort pracy. Jednak wartości wskaźników nie napawaj optymizmem. Polska jest przedostatnia w rankingu krajów UE przyjaznych seniorom według indeksu aktywnego starzenia się. Za nami jest Grecja. Najlepszymi krajami są: Szwecja, Dania i Holandia.

Wskaźnik aktywnego starzenia się jest narzędziem służącym do monitorowania rezultatów aktywnego starzenia się na szczeblu krajowym oraz do opisywania niezrealizowanego potencjału osób starszych w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym, z myślą o promowaniu aktywnej roli osób starszych. Syntetyczny wskaźnik aktywnego starzenia dla krajów jest budowany z 22 wskaźników, które można zgrupować w ramach czterech obszarów:

I. Zatrudnienie
II. Aktywność społeczna
III. Niezależne, zdrowe i bezpieczne życie
oraz obszar, który tworzy obszar potencjału/zdolności kraju do wykorzystania potencjału osób starszych, określany jako:
IV. Zdolność i przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjału starzejącego się społeczeństwa.

Komisja Europejska zleciła opracowanie takiego sposobu pomiaru indeksu aktywnego starzenia dla krajów europejskich w związku z Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.  Celem opracowane tego narzędzia jest badanie w jakim stopniu potencjał osób starszych jest wykorzystywany i jakie jeszcze są możliwości do odpowiedniego „zagospodarowania” osób starszych. Tym samym dokonywana jest ocena możliwości dla idei aktywnego i zdrowego starzenia i jest sprawdzane, w których krajach najlepiej jest to realizowane. Wskaźnik z założenia ma pokazywać poziom w jakim starsze osoby mogą prowadzić niezależne życie poprzez samodzielne funkcjonowanie, aktywność na rynku pracy w ramach pracy zarobkowej, ale też aktywność w ramach pracy niezarobkowej (praca społeczna, wolontariat) – czyli inaczej aktywność społeczną oraz jakie są możliwości dla realizacji polityki aktywnego starzenia w danym kraju.

Opracowano także wskaźnik dla regionów. W prowadzonych w 2014 roku w Polce badaniach okazało się, że wartość maksymalna wskaźnika to 33,63 (mazowieckie), a minimalna to 27,61 (warmińsko-mazurskie).
W obszarze pierwszym określono poziom zatrudnienia osób w poszczególnych grupach wieku. Przez osoby pracujące rozumie się tu osoby, które wykonywały przez co najmniej 1 godzinę jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód albo pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem lub miały pracę, ale jej nie wykonywały z powodu choroby, urlopu lub z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła do 3 miesięcy albo powyżej 3 miesięcy, w przypadku gdy te osoby były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia (definicja BAEL). Najwyższe wartości wskaźników zatrudnienia dla 2013 roku zanotowano w województwach mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Najniższe wartości wskaźników w tym obszarze miały województwa: śląskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

Wskaźniki w obszarze drugim uwzględniać mają aktywności w życiu społecznym osób 55+. Wykorzystano wskaźniki pokazujące aktywność w wolontariacie oraz udział w zebraniach publicznych. Niestety uwzględnienie w II edycji świadczenia pracy niezarobkowej na rzecz rodziny niezamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym (opieka nad dziećmi, wnukami oraz opieka nad innymi osobami) nie było możliwe.
W I edycji w tym obszarze największe wartości wskaźnika osiągnęły województwo lubelskie, zaraz za nim znajdują się województwa lubuskie i małopolskie. Najsłabiej w rankingu wypadły natomiast województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podlaskie. 14 W II edycji w tym obszarze na pierwszych pozycjach znajdują się województwa: podkarpackie, lubelskie i dolnośląskie. Najniższe wartości w tym obszarze mają województwa: łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Wskaźniki obszaru trzeciego dotyczą zdrowia, poczucia bezpieczeństwa (zarówno fizycznego jak i materialnego) oraz niezależności. Przy konstrukcji rankingu w tym obszarze wzięto pod uwagę takie wskaźniki jak: uprawianie sportu, brak problemów z dostępem do opieki zdrowotnej, niezależność (samodzielne mieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego przez osoby starsze). Indeks w tym obszarze tworzą także wskaźniki związane z sytuacją materialną - poziom dochodów oraz zadowolenie z sytuacji finansowej. Istotny w tym obszarze jest także wskaźnik mówiący o poczuciu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.  W I edycji wskaźnika w pierwszej trójce znalazły się następujące województwa: śląskie, wielkopolskie i mazowieckie, a na końcu rankingu w tym obszarze znalazły się województwa: świętokrzyskie, warmińsko mazurskie i podkarpackie.  W edycji II najwyższe wskaźniki dla tego obszaru zanotowano dla województw: śląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Z kolei, najniższe wartości w tym obszarze mają województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz podkarpackie.

Wskaźniki wykorzystane przy tworzeniu indeksu cząstkowego w tym obszarze to przeciętne dalsze trwanie życia (przeciętne dalsze trwania życia dla kobiet w wieku 55 lat i dla mężczyzn w wieku 55 lat), odsetek zdrowych osób (definiowanych jako te, które deklarują brak orzeczenia o niepełnosprawności oraz zadowolone są ze swojego stanu zdrowia), samopoczucie psychiczne, więzi społeczne, korzystanie z Internetu oraz posiadanie wykształcenia wyższego osób w wieku 50+. W I edycji w obszarze czwartym najlepiej wypadło województwo pomorskie, a kolejne dwa miejsca w rankingu zajęły dwa województwa śląskie i mazowieckie. Na ostatnich miejscach w rankingu tego obszaru znalazły się wówczas województwa świętokrzyskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.  W II edycji wskaźnika w tym obszarze najwyższe wartości mają województwa: pomorskie, śląskie i dolnośląskie, a najniższe – podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie.

Szczegółowy raport z badań można znaleźć na stronie www.senior.gov.pl

źródło: www.wartowiedziec.org

 
Po Kongresie Zdrowego Starzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
środa, 07 października 2015 07:19

 

24 i 25 września br. w Warszawie odbył się organizowany przez MPiPS Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia. Celem spotkania było podsumowanie podjętych aktywności w ramach polityki senioralnej w Polsce. Zgromadzeni na konferencji eksperci dobrze ocenili działania prowadzone w tym kierunku - pozytywnie wyrażano się na temat utworzenia stałej sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. To właśnie efektem pracy komisji było uchwalanie ustawy o osobach starszych, która nakłada na rząd obowiązek bieżącego monitorowania sytuacji osób starszych.

Podkreślono, że główna idea Kongresu jest bardzo aktualna i wynika z obecnych trendów demograficznych. Społeczeństwo się starzeje, więc osoby starsze będą odgrywają w nim coraz większą rolę.

Podczas Kongresu przemawiał Minister Pracy i Polityki Społecznej. W jego ocenie  jednym z priorytetów dla państwa powinien być rozwój tak zwanej srebrnej ekonomii, w tym dostępu do wyspecjalizowanych usług geriatrycznych. Srebrna ekonomia to produkty i usługi dedykowane dla seniorów, pozwalające podnieść standard życia osób starszych, a jednocześnie na tworzenie miejsc pracy dla młodych.

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” zwróciła uwagę na dużą rolę aktywności intelektualnej osób starszych, zwłaszcza kobiet. Seniorzy nareszcie mają czas, by rozwijać swoje talenty, w przeszłości zaniedbywane z uwagi na wielość innych zajęć. Teraz mają odpowiednie warunki, by ćwiczyć intelekt, zadbać o siebie, swoje zainteresowania i więzi społeczne.

 

źródło: www.wartowiedziec.org

 
AIUTA - Międzynarodowe Stowarzyszenie UTW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
piątek, 18 września 2015 11:52

AIUTA (fr. Association internationale des Universités du troisième âge, pol. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku) - powołane w 1975 r. Faktyczną działalność rozpoczęło 1976 r. Pierwszym przewodniczącym AIUTA był Pierre Vellas.

Cele AIUTA w początkach działalności:

 • współpraca między Uniwersytetami Trzeciego Wieku na świecie oraz innymi instytucjami edukacyjnymi na poziomie wyższym dla osób starszych i instytucjami gerontologicznymi,
 • przedstawienie idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyższym uczelniom na całym świecie, tak aby same mogły tworzyć Uniwersytety tego typu,
 • szybki i skuteczny przepływ informacji między istniejącymi uczelniami na temat ich działalności, kadry oraz przekazywanych treści.

Aktualne cele:

 • wydawanie tzw. list informacyjnych i łącznościowych dla członków stowarzyszenia,
 • organizacja kongresów, seminariów, warsztatów,
 • umożliwianie wymiany kadrze naukowej i słuchaczom,
 • merytoryczny i organizacyjny nadzór nad badaniami dotyczącymi zagadnień gerontologicznych.

AIUTA pełni rolę eksperta od problematyki gerontologicznej w organizacjach międzynarodowych. Jest uznana m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe Biuro Pracy, Radę Europy.

Organami AIUTA są:

 • Zgromadzenie Ogólne, które składa się z:
  • członków zwyczajnych, którzy posiadają prawo głosu,
  • członków nadzwyczajnych, którzy nie posiadają prawa głosu.
 • Rada Administracyjna, składa się z:
  • ok. 20 radców wybranych przez Zgromadzenie Ogólne,
  • maksymalnie 5 dokooptowanych.
 • Biuro Rady Administracyjnej, składa się z:
  • przewodniczącego,
  • wiceprzewodniczących,
  • sekretarza,
  • skarbnika,
  • doradców członków Rady Administracyjnej.
 • Prezydentura
 • Komitety i Komisje (np. Komitet Naukowy odpowiedzialny za organizowanie kongresów).

Przewodniczącego AIUTA wybiera Rada Administracyjna.

źródło: www.wikipedia.pl

 
Konferencja "Kultura a seniorzy" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
piątek, 28 sierpnia 2015 08:25

Aktywność edukacyjna, kulturalna i społeczna osób starszych w Polsce – to główne tematy wrześniowej konferencji.

3 września 2015 r. o godz. 11.00 w sali 107 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 odbędzie się konferencja „Kultura a seniorzy”.

Otworzą ją prof. Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Goście konferencji będą dyskutować na temat aktywności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej osób starszych w Polsce oraz podzielą się przykładami dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Zainteresowani mogą zgłosić swój udziału w konferencji do 31 sierpnia 2015 r.  tel. (22) 661 18 59, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Szczegółowy program oraz zaproszenie dostępne są TUTAJ.

 


Strona 1 z 8
free pokerfree poker


Projekt „Razem Możemy Więcej” dofinansowany jest

ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich