Regulamin ASOS 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
czwartek, 17 listopada 2016 08:54

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017. Ogłoszenie konkursu planowane jest na drugą połowę listopada br.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wys. od 20 do 200 tys. zł w ramach czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

• popularyzację zdrowego trybu życia
• rozwój wolontariatu osób starszych
• popularyzowanie działalności rad seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących)
• na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:

• wydłużenia terminu realizacji zadań o dwa miesiące - od dnia 1 marca do 31 grudnia 2017 r.
• usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli partnera tylko w jednej ofercie
• zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do trzech
• poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie
• wprowadzenia kryteriów strategicznych
• zmiany wzoru oferty i karty oceny
• rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej
• zmiany zasad kierowania do oceny trzeciego eksperta
• rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.
• usunięcia zapisu dotyczącego niedopuszczania złożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30 proc. w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach programu.

Zobacz CAŁY REGULAMIN

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014-2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10 proc. wartości projektu.

Więcej informacji (np. wzór oferty) dostępnych jest na stronie resortu rodziny.

źródło: www.rynekseniora.org

 
Środki na rozwój UTW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
poniedziałek, 07 listopada 2016 09:39

4 mln złotych – tyle wyniesie budżet programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Dane EUROSTATU wskazują, że w Polsce w 2020 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić jedną czwartą społeczeństwa. Z kolei z danych GUS wynika, że w 2030 roku liczba osób w wieku 85 lat może sięgnąć niemal 800 tysięcy. Polska jest więc społeczeństwem, w którym osób starszych przybywa. Te zaś z życia społecznego są łatwo wykluczane.

Podstawowym zadaniem UTW jest zapobieżenie temu zjawisku – uniwersytety dla seniorów przyczyniają się do rozwijania solidarności międzypokoleniowej, integrują lokalną społeczność seniorów, a także wykorzystują ich potencjał intelektualny.

Dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma zamiar wspierać finansowo zarówno już istniejące UTW, jak i podmioty, które mają dopiero zamiar rozpocząć prowadzenie tego typu działalności.

Całkowity budżet projektów realizowanych przez cały 2017 rok, wyniesie 4 mln złotych.

Wnioski można składać do 30 listopada 2016 roku. Projekty realizowane będą w okresie od stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt. Dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa. Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 4 000 000 zł. Wysokość finansowania pojedynczego projektu w ramach programu wynosi nie więcej niż 300 000 zł. W ramach budżetu projektu mogą być finansowane koszty pośrednie do wysokości 10 % wydatków poniesionych na realizację projektu.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest tutaj.

 

źródło: www.wartowiedziec.org

 
Wyższa emerytura dla Seniorów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
piątek, 28 października 2016 07:35

Rząd przyjął projekt podwyższający od 1 marca 2017 r. najniższą emeryturę i rentę do 1000 zł miesięcznie - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym (25 października) posiedzeniu Rady Ministrów. Obecnie najniższa emerytura wynosi 882 zł 56 gr.

1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent; najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1000 zł - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia "mundurowe") zostaną podniesione o 0,73 proc. - przypomina CIR.

W ocenie rządu "zaproponowane działania będą wsparciem dla najuboższych grup emerytów i rencistów, z zachowaniem realnej wartości wszystkich emerytur i rent".

"W efekcie świadczenia wypłacane poniżej 1369,86 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. Na tak określonych zasadach waloryzacji skorzysta ok. 2,1 mln zł świadczeniobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok. 1,1 mln osób)" - informuje CIR.

W przygotowanym przez resort rodziny i pracy projekcie nowelizacji zapisano, że najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1000 zł, tj. o 117,44 zł, renty socjalne z 741,35 zł do 840 zł, tj. o 98,65 zł, a najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, tj. o 73,25 zł.

Emerytury osób, które nabyły prawo do najniższego, gwarantowanego świadczenia, zostaną podniesione o co najmniej 10 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - o 7,50 zł.

Wprowadzony zostanie mechanizm waloryzacji świadczeń z KRUS - zaznaczyło CIR.

"Podwyższenie najniższej emerytury do 1000 zł oznaczać będzie, że najniższa emerytura w 2017 r. stanowić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia" - podkreśliło CIR w komunikacie. Zostaną podwyższone świadczenia dla ok. 800 tys. emerytów i rencistów pobierających pieniądze z FUS, dla wszystkich wszyscy - 285 tys. osób - pobierających renty socjalne oraz dla ok. 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS - wyliczyło.

CIR przypomina, że gdyby zachować obecnie obowiązujące zasady waloryzacji, wzrost najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniósłby 6 złotych i 44 grosze - z 882,56 zł do 889 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosłyby natomiast o 4,94 zł - z 676,75 zł do 681,69 zł.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafi teraz do prac parlamentarnych.

źródło: www.rynekseniora.pl

 
Szkolenia i wykłady dla seniorów z zakresu prawa i finansów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
poniedziałek, 17 października 2016 09:56

Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku porozumiały się w sprawie wspólnych szkoleń dla seniorów z zakresu prawa i finansów.

Prawo przyjazne seniorom to program edukacyjny organizowany pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, których w Polsce jest już 613. Porozumienie z 27 września br. zakłada, że:

  1. radcowie prawni będą prowadzili wykłady poświęcone różnym zagadnieniom prawnym (m.in. umowy finansowe, umowy sprzedaży, sprawy spadkowe, sprawy egzekucyjne, sprawy emerytalno-rentowe, sprawy ubezpieczeniowe),
  2. dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowane będą konferencje, seminaria i warsztaty,
  3. powstaną też wydawnictwa dla seniorów – na wzór przygotowanego ze wsparciem RPO i Komisji Nadzoru Finansowego poradnika „Senior w świecie finansów”.

źródło: www.rpo.gov.pl

 
III Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karina   
wtorek, 20 września 2016 11:44

8 października 2016 r. już po raz trzeci odbędą się Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, na które  - w imieniu organizatorów - stowarzyszenia MANKO - zapraszamy seniorów, stowarzyszenia i organizacje proseniorskie z całej Polski.

Wydarzenie zainauguruje uroczysta msza święta w kościele Mariackim, po której nastąpi pochód-parada na teren Politechniki Krakowskiej (Budynek Działownia), gdzie odbędą się wykłady (na temat zdrowia, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa) oraz bezpłatne badania i konsultacje. Planujemy również zorganizowanie muzykoterapii z użyciem gongów, koncertów i międzypokoleniowej potańcówki, którą poprowadzi DJ Wika.

dodatkowe informacje kliknij tutaj oraz na facebooku - kliknij tutaj

 


Strona 1 z 7
free pokerfree poker


Projekt „Akademia Liderów UTW” dofinansowany jest

ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich