Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2015

 

 

W dniu 12 lipca 2017 roku, w trakcie 45. posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął opracowaną w Ministerstwie Rodziny Informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych za rok 2015.

- Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 stanowi historyczne opracowanie, jako że jest pierwszym dokumentem dotyczącym sytuacji osób starszych w Polsce. - mówiła Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny - Na podstawie zebranych i przedstawionych informacji należy stwierdzić, iż polityka społeczna wobec osób starszych realizowana jest przez niemal wszystkie resorty oraz stanowi jeden z priorytetów polityki publicznej realizowanej w regionach.

Informacja o sytuacji osób starszych jest to dokument kompleksowy, przedstawiający obraz osób starszych we wszystkich najistotniejszych obszarach takich jak: sytuacja demograficzna, ekonomiczna, rodzinna, zdrowotna, sytuacja na rynku pracy, dostępność i poziom usług socjalnych, aktywność społeczna, obywatelska, edukacyjna, kulturalna i sportowa osób starszych.

Dokument Rady Ministrów został pozytywnie oceniony przez Sejmowe Komisje: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

- Podczas prac komisji, członkowie w toku dyskusji wskazywali na wysoką jakość merytoryczną dokumentu. W imieniu połączonych komisji pragnę zatem podziękować Pani Premier Beacie Szydło oraz Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej za przygotowanie tak obszernego i szczegółowego materiału ukazującego sytuację osób starszych w Polsce wieloaspektowo w pryzmacie kilkunastu obszarów ich funkcjonowania społecznego, rodzinnego, ekonomicznego, zdrowotnego i zawodowego. - mówiła Joanna Borowiak, poseł sprawozdawca.

Elektroniczna wersja dokumentu dostępna jest do pobrania pod linkiem:

 

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2015 roku

 

Źródło: senior.gov.pl 

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020

Polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się.

Celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Założenia, choć mają charakter ramowy, to jednocześnie stanowią konkretny zestaw koniecznych działań w obszarze polityki senioralnej w Polsce, który jest kierowany do szerokiego grona odbiorców. Po pierwsze do społeczeństwa, które ze względu na swoje kompetencje i potencjał stanowi kluczowy element w procesie budowania i rozwoju polityki aktywnego i zdrowego starzenia się.

Po drugie do władz publicznych wszystkich szczebli, sektora prywatnego oraz pozarządowego i partnerów społecznych, których działania pozwolą na odpowiednie zagospodarowane aktywów wynikających z wydłużania życia. Tak zdefiniowani adresaci działań, w obszarze polityki senioralnej oraz ich ścisła wzajemna współpraca, będą stanowiły o skuteczności realizacji głównego celu polityki senioralnej – poprawy sytuacji osób starszych dla godnego starzenia się w dobrym zdrowiu.

Żródło: MRPIPS

 

Polityka senioralna Rządu - "Pakiet dla seniorów"

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku w dokumentach rządowych.

Rada Ministrów, na swoim  posiedzeniu  w dniu 24 grudnia 2013 r., przyjęła  tzw. "Pakiet dla seniorów", w skład którego wchodzą następujące decyzje:

  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS), przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej;
  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (ZDPS), przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej;
  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia "Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+:, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej;
  • Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.


Informacje podane ze strony: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu.html

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)

 

Głównym celem "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych" (ASOS) jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną i będzie realizowany w latach 2014-2020. Program na lata 2014-2020 stanowi kontynuację Programu realizowanego w latach 2012-2013.

Czytaj więcej: Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej...

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia "Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+


Głównym celem programu jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat do poziomu 50 proc. w 2020 r. Program "Solidarność Pokoleń" jest aktualizacją programu przyjętego przez rząd w 2008 r.Dotychczasowa realizacja programu przyczyniła się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia tej grupy osób z 31,6 proc. w 2008 r. do 38,7 proc. w 2012 r. Zaktualizowany program skierowany jest głównie do osób po 50-tym roku życia oraz pracodawców. Działania kierowane będą również do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno do osób w wieku 60+, jak i do osób z grupy 45+.

Czytaj więcej: Uchwała  Rady Ministrów w sprawie ustanowienia "Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla...