____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Badanie regionalne: oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja

Ukazał się najnowszy raport, który powstał w wyniku przeprowadzonego badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”.

Wyniki badania mają być podstawą do kształtowania polityki senioralnej przez władze regionalne i lokalne, poprzez realizację konkretnych działań i projektów w tym zakresie. Raport składa się z 3 części – analizy danych zastanych, części prezentującej wyniki badań oraz części podsumowującej, zawierającej rekomendacje.

W raporcie przedstawiono założenia polityki senioralnej w województwie małopolskim – wskazano kluczowe zapisy dotyczące tej tematyki w aktualnie obowiązujących i przygotowywanych dokumentach strategicznych, w tym m.in. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” czy wieloletnim programie współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018–2022. Zwrócono również uwagę, że w 2010 roku powstał w Małopolsce pierwszy dokument regionalny poświęcony problemowi starzenia się społeczeństwa (dokument pt. Wyzwania Małopolski w zakresie starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne).  

Opracowanie w wersji elektronicznej dostępne na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl 

Trwają nabory wniosków

Od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. trwa nabór ofert pierwszej edycji konkursu w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025! Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł. Więcej informacji TUTAJ.

Od 8 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. trwa nabór ofert w konkursie NOWEFIO 2021! Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Więcej informacji TUTAJ.

Do 15 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021! Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Więcej informacji TUTAJ.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dot. zapewnienia prawa do edukacji w starszym wieku

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do premiera o wypracowanie spójnego modelu współpracy pomiędzy resortami, zwłaszcza Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w kompetencjach którego znajduje się koordynacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Ministerstwem Edukacji i Nauki, które koordynuje działania na rzecz uczenia się przez całe życie oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Efektem tego współdziałania powinna być powszechnie dostępna edukacja dla osób starszych o wysokiej jakości, zaprojektowana na miarę potrzeb, możliwości i aspiracji tej grupy społecznej, odpowiednio odzwierciedlona w raportach z realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę demograficzne starzenie się społeczeństwa, a także szybko zmieniające się warunki otoczenia wydaje się, że znaczenie kontynuacji lub wznawiania nauki w starszym wieku będzie rosnąć.

Tekst wystąpienia RPO - kliknij TUTAJ.

fot. pixabay.com

źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-edukacji-w-starszym-wieku-rpo-do-premiera-oewga 

Zmiany demograficzne w Europie – zielona księga w sprawie starzenia się społeczeństwa - WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

Komisja Europejska przedstawiła "ZIELONĄ KSIĘGĘ W SPRAWIE STARZENIA SIĘ. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami", której celem jest zapoczątkowanie szeroko zakrojonej debaty politycznej na temat starzenia się społeczeństwa, aby omówić różne rozwiązania w zakresie przewidywania wyzwań i możliwości, jakie niesie ono ze sobą, i reagowania na nie, w szczególności biorąc pod uwagę Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz inicjatywę ONZ „Dekada starzenia się w dobrym zdrowiu”.

 

Radzenie sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa należy w dużej mierze do kompetencji państw członkowskich, natomiast UE jest właściwym podmiotem do określenia kluczowych kwestii i tendencji oraz wspierania działań w zakresie starzenia się społeczeństwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Może ona pomóc państwom członkowskim i regionom w opracowywaniu ich własnych, odpowiednio dostosowanych odpowiedzi politycznych na starzenie się. 

 

Komisja Europejska uznała kwestię demografii jako priorytetową w programie politycznym UE. W czerwcu 2020 r. przedstawiła sprawozdanie, w którym przedstawiła najważniejsze fakty dotyczące zmian demograficznych i ich możliwych skutków. Zielona księga jest pierwszym efektem tego sprawozdania i stanowi wezwanie do wszczęcia debaty na temat jednej z decydujących przemian demograficznych w Europie. 

 

KONSULTACJE PUBLICZNE

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat sposobów przewidywania wyzwań i możliwości związanych ze starzeniem się społeczeństw w UE oraz reagowania na te wyzwania i możliwości, aby pomóc w przygotowaniu możliwych strategii politycznych. W zielonej księdze przyjęto podejście uwzględniające cykl życiowy, podkreślając w ten sposób, że starzenie się dotyczy wszystkich grup wiekowych i pokoleń.

Konsultacje trwają do 21 kwietnia 2021 r. Jak wziąć udział w konsultacjach? - kliknij TUTAJ.

 

Aby przejść do dokumentu "ZIELONA KSIĘGA W SPRAWIE STARZENIA SIĘ. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami" kliknij TUTAJ. 

Osoby starsze – samostanowienie i samoorganizacja

Publikacja (booklet) pt. "Osoby starsze – samostanowienie i samoorganizacja" została sporządzona w ramach projektu „Polsko-niemiecki cykl se­minariów jako wkład do rozwoju aktywno­ści seniorów i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech” we współpracy EUROSOZIAL Parytetowego Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej z Biurem Międzynarodowej Polityki Senioralnej Fede­ralnej Wspólnoty Roboczej Organizacji Senio­ralnych BAGSO. Booklet został sfinansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Rodzi­ny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży BMFSFJ.

Starzenie się populacji to problem uniwer­salny, generowany przez spadek dzietno­ści oraz przez wzrost przeciętnego trwania życia. W 2019 roku 20% ludności Unii Euro­pejskiej było w wieku powyżej 65 lat. Coraz więcej osób starszych chce angażować się społecznie, wolontarystycznie, zakładać stowarzyszenia, uczyć się języków, poznawać nowe hobby, a przede wszystkim decydo­wać o sobie i wpływać na decyzje polityczne dotyczące ich przyszłości.

W publikacji autorzy prezentują możliwości i przykłady samoorganizacji, samostanowie­nia oraz dostosowanie rynku usług na rzecz seniorów do zmieniających się potrzeb. In­tencją bookletu jest dostarczenie informacji potrzebnych we współpracy transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności środowisk senioralnych.

 

Miłej lektury!

Izabela Czuba

Kierownik Projektu

 

Stanowisko Federalnej Wspólnoty Roboczej Organizacji Senioralnych BAGSO

„Najwyższy czas! Poprawa warunków życia seniorów” to dokument, w którym Federalna Wspólnota Robocza Organizacji Seniorów BAGSO prezentuje doświadczenia zgromadzone w czasie trwającej od marca 2020 r. pandemii.

BAGSO jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje seniorów działające w Niemczech - zrzesza się w nim około 120 stowarzyszeń i klubów, które razem reprezentują kilka milionów osób starszych. Warto zatem zapoznać się z ich przemyśleniami i wnioskami formułowanymi w związku z trwającym stanem epidemii w kontekście sytuacji osób starszych.