____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

DOBRE SŁOWA Telefon dla Seniorów

Osoby starsze, którym doskwiera samotność i brak kontaktu mogą skorzystać z DOBREGO SŁOWA – telefonu dla seniorów, który uruchomiła Szlachetna Paczka. Na kontakt czekają psychologowie oraz terapeuci, którzy wysłuchają i nieodpłatnie udzielą porady, a wolontariusze pomogą w codziennych potrzebach: zrobią zakupy, pójdą do apteki. Dodatkowe informacje kliknij tutaj.

Źródło: https://www.szlachetnapaczka.pl/telefon-dla-seniorow/ 

WARTO WIEDZIEĆ! Szczepienie przeciwko COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię.

Jak działa? 

Dla kogo w pierwszej kolejności?

Dlaczego warto się zaszczepić?

 - na te i inne pytania możesz uzyskać odpowiedź klikając TUTAJ.

 

fot. pixabay

Czy szczepionka jest obowiązkowa?

Jeśli tak, czy są jakieś sankcje za odmowę szczepienia?

W jaki sposób będę mógł/mogła zgłosić, że chcę się zaszczepić?

Czy potrzebne będzie skierowanie od lekarza? Jeśli tak, kto mi je wystawi?

Czy senior, który chce się zaszczepić, powinien wychodzić z domu?

Czy jest możliwość szczepienia w domu?

- na te i inne pytania możesz uzyskać odpowiedź klikając TUTAJ.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie 

Badanie regionalne: oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja

Ukazał się najnowszy raport, który powstał w wyniku przeprowadzonego badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”.

Wyniki badania mają być podstawą do kształtowania polityki senioralnej przez władze regionalne i lokalne, poprzez realizację konkretnych działań i projektów w tym zakresie. Raport składa się z 3 części – analizy danych zastanych, części prezentującej wyniki badań oraz części podsumowującej, zawierającej rekomendacje.

W raporcie przedstawiono założenia polityki senioralnej w województwie małopolskim – wskazano kluczowe zapisy dotyczące tej tematyki w aktualnie obowiązujących i przygotowywanych dokumentach strategicznych, w tym m.in. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” czy wieloletnim programie współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018–2022. Zwrócono również uwagę, że w 2010 roku powstał w Małopolsce pierwszy dokument regionalny poświęcony problemowi starzenia się społeczeństwa (dokument pt. Wyzwania Małopolski w zakresie starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne).  

Opracowanie w wersji elektronicznej dostępne na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl 

Trwają nabory wniosków

Od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. trwa nabór ofert pierwszej edycji konkursu w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025! Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł. Więcej informacji TUTAJ.

Od 8 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. trwa nabór ofert w konkursie NOWEFIO 2021! Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Więcej informacji TUTAJ.

Do 15 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021! Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Więcej informacji TUTAJ.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dot. zapewnienia prawa do edukacji w starszym wieku

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do premiera o wypracowanie spójnego modelu współpracy pomiędzy resortami, zwłaszcza Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w kompetencjach którego znajduje się koordynacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Ministerstwem Edukacji i Nauki, które koordynuje działania na rzecz uczenia się przez całe życie oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Efektem tego współdziałania powinna być powszechnie dostępna edukacja dla osób starszych o wysokiej jakości, zaprojektowana na miarę potrzeb, możliwości i aspiracji tej grupy społecznej, odpowiednio odzwierciedlona w raportach z realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Biorąc pod uwagę demograficzne starzenie się społeczeństwa, a także szybko zmieniające się warunki otoczenia wydaje się, że znaczenie kontynuacji lub wznawiania nauki w starszym wieku będzie rosnąć.

Tekst wystąpienia RPO - kliknij TUTAJ.

fot. pixabay.com

źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/prawo-do-edukacji-w-starszym-wieku-rpo-do-premiera-oewga 

Zmiany demograficzne w Europie – zielona księga w sprawie starzenia się społeczeństwa - WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

Komisja Europejska przedstawiła "ZIELONĄ KSIĘGĘ W SPRAWIE STARZENIA SIĘ. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami", której celem jest zapoczątkowanie szeroko zakrojonej debaty politycznej na temat starzenia się społeczeństwa, aby omówić różne rozwiązania w zakresie przewidywania wyzwań i możliwości, jakie niesie ono ze sobą, i reagowania na nie, w szczególności biorąc pod uwagę Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz inicjatywę ONZ „Dekada starzenia się w dobrym zdrowiu”.

 

Radzenie sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa należy w dużej mierze do kompetencji państw członkowskich, natomiast UE jest właściwym podmiotem do określenia kluczowych kwestii i tendencji oraz wspierania działań w zakresie starzenia się społeczeństwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Może ona pomóc państwom członkowskim i regionom w opracowywaniu ich własnych, odpowiednio dostosowanych odpowiedzi politycznych na starzenie się. 

 

Komisja Europejska uznała kwestię demografii jako priorytetową w programie politycznym UE. W czerwcu 2020 r. przedstawiła sprawozdanie, w którym przedstawiła najważniejsze fakty dotyczące zmian demograficznych i ich możliwych skutków. Zielona księga jest pierwszym efektem tego sprawozdania i stanowi wezwanie do wszczęcia debaty na temat jednej z decydujących przemian demograficznych w Europie. 

 

KONSULTACJE PUBLICZNE

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat sposobów przewidywania wyzwań i możliwości związanych ze starzeniem się społeczeństw w UE oraz reagowania na te wyzwania i możliwości, aby pomóc w przygotowaniu możliwych strategii politycznych. W zielonej księdze przyjęto podejście uwzględniające cykl życiowy, podkreślając w ten sposób, że starzenie się dotyczy wszystkich grup wiekowych i pokoleń.

Konsultacje trwają do 21 kwietnia 2021 r. Jak wziąć udział w konsultacjach? - kliknij TUTAJ.

 

Aby przejść do dokumentu "ZIELONA KSIĘGA W SPRAWIE STARZENIA SIĘ. Wspieranie solidarności i odpowiedzialności między pokoleniami" kliknij TUTAJ.